Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2017 đạt 9.200 tỷ đồng

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm trước lên 9.200 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%.

Vào ngày 28/4 sắp tới, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank - mã: VCB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Theo tài liệu họp, trong năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 11% lên mức 874.577 tỷ đồng. Tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức 15%, tương đương 547.133 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 14%, lên 684.841 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận 2017 tăng 8% so với năm trước, đạt 9.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ cổ tức 8%, không đổi so với năm 2016.

Theo lãnh đạo của ngân hàng, năm nay Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II; tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản nợ - có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu,…

Trong năm nay, Vietcombank thành lập 6 chi nhánh và 39 phòng giao dịch trên toàn quốc trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Ngân hàng còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, Ngân hàng con 100% vốn tại lào, Công ty kiều hối, Công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC; Triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tập trung tại Hà Nội.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới, HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho ông Yutaka Abe. Theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, Mizuho dự kiến điều động ông Yukata Abe nhận công tác khác nên sẽ đề cử một nhân sự khác để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ tới.

Về thù lao, HĐQT đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017 là 0,35% lợi nhuận sau thuế.

Kết thúc năm 2016, Vietcombank có quy mô tổng tài sản đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và vượt 3% so với kế hoạch. Cho vay khách hàng tăng trưởng 19% đạt 460.808 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% tương đương 8.523 tỷ đồng, đứng thứ hai trong toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,79% xuống 1,46%. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 8% mặc dù kế hoạch trước đó là tối đa 10%.

Kim Tiền
Nguồn Trí thức trẻ