Báo cáo hành vi người tiêu dùng Online - Google Asia Pacific

Báo cáo hành vi người tiêu dùng Online - Google Asia Pacific tháng 12/2014

Những nội dung chính:

  1. Những tiềm năng của mua hàng trực tuyến
  2. Lý do mua hàng trực tuyến
  3. Rào cản khi mua hàng trực tuyến
  4. Hành vi mua hàng trực tuyến
  5. Tác động của quảng cáo

Hồng Thảo
Nguồn Digitalk