The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 9)

Kinh doanh là câu chuyện lợi nhuận (tiền bạc). Doanh số (Bán hàng) mang về tiền. Và các chiến dịch khuyến mãi được xây dựng để đem lại (đáp ứng) doanh số.

Nhưng phần lớn các chương trình khuyến mãi đều xem trải nghiệm thương hiệu nhẹ hơn một phiếu giảm giá hay một quà tặng miễn phí.

Đúng vậy, tất cả các phiếu giảm giá và quà tặng miễn phí chưa bao giờ mất đi tính hiệu quả kể từ ngày mà ai đó đã nảy ra những ý tưởng này.

Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu như chương trình bán hàng khuyến mãi cũng là một trải nghiệm thương hiệu sao? Bạn không nhất thiết phải tách rời 2 khái niệm “khuyến mãi” và “xây dựng thương hiệu”. Có thể kết hợp chúng trong 1 chiến dịch.

Nhiều khách hàng lên ý tưởng chương trình khuyến mãi trong nội bộ trước khi chia sẻ chúng với các agency. Đôi khi nhiều khách hàng tự thực hiện chương trình khuyến mãi mà không cần đến sự hỗ trợ của các agency.

Và một số agency nhìn nhận các ý tưởng khuyến mãi chẳng có gì hứng thú. Vậy họ lựa chọn đứng ngoài cuộc.

Khi chúng tôi quảng cáo trên các kênh truyền thông đại chúng, có một khoảng cách giữa những khách hàng và các sản phẩm thực tế.

Nhưng bán hàng là các cơ hội gắn kết vì chúng mang khách hàng đến điểm bán và tiếp xúc gần nhất với sản phẩm.

Và như đã được chứng minh bởi nhiều thương hiệu trên thế giới, những ý tưởng khuyến mãi có thể làm được nhiều hơn thế, không chỉ là giảm giá 50% và một cốc cà phê miễn phí.

English version

The View from My Window 9

Business is about money.

Sales bring in money.

And promotional campaigns are designed to deliver sales.

But most promotions neglect the brand experience beyond a discount or a free gift.

Yes, all the discounts and free gifts have never failed to work since the day someone mooted these ideas.

But isn’t it better if the sales promotion is also a branding exercise? You don’t have to spend on branding and promotion separately. Make it into an all-in-one.

Some clients plan their sales promotion ideas internally before sharing them with their agencies. Sometimes the clients execute the sales promotions without their agencies help.

And some agencies regard promotional ideas as not sexy. So they choose not to be as involved.

When we advertise through the common media, there is a distance between the customers and the actual products.

But sales are engagement opportunities as they bring the customers into the stores, and in close contact with the products.

And as have been demonstrated by many brands around the world, sales promotion ideas can be more than just the 50% discount, and the free coffee mug.

The views expressed in this article are personal opinions and do not represent the views of the respective agency.

Xem toàn bộ loạt bài The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc tại đây.

Brands Vietnam