fingerprint

Phát triển sản phẩm Các vấn đề về quy trình phát triển sản phẩm mới, đăng ký nhãn hiệu và kế hoạch tung hàng.

Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
260
Marketer Huyền Anh Huyền Anh
614
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
8 bài học kinh doanh từ Pizza 4P’s

Hoàng Tùng Mr Pizza25/04/2023

18,813
Marketer Thủy Tiên Châu
7,064