Nơi thương hiệu "yên nghỉ"

Nơi thương hiệu yên nghỉ

Source: https://marketoonist.com/2013/03/where-complacent-brands-go.html

Thương hiệu không tự nhiên "sinh ra" mà cũng không tự nhiên "mất đi". Nó chỉ là sự chuyển đổi từ "ý tưởng" thành "thực tế" và từ "thực tế" thành "bài học" hay cho những ý tưởng khác.

Dịch & bình loạn: Brands Vietnam.