Mô hình vai trò của Meredith Belbin

Các đội ngũ đồng nhất, tức là các thành viên có quan điểm và cá tính giống nhau thường hoạt động không hiệu quả. Do đó, trong những năm 1970, Meredith Belbin đã nghiên cứu cá nhân và vai trò của cá nhân cùng ảnh hưởng của họ đến các quy trình của nhóm. Mô hình của Meredith Belbin còn được gọi là Mô hình vai trò nhóm Belbin là một mô hình nhằm mô tả vai trò và đóng góp của các thành viên trong một nhóm làm việc. Mô hình này dựa trên quan điểm rằng mỗi người có những đặc điểm và kỹ năng riêng, và việc phân chia công việc, vai trò trong nhóm phù hợp với từng cá nhân sẽ giúp đạt được hiệu suất làm việc tốt nhất.

Meredith Belbin đã định ra chín (09) cấu hình tương ứng với 09 kiểu người khác nhau theo 03 định hướng như sau:

  • Định hướng kiến thức: nhà thiết lập, người quan sát, chuyên gia
  • Định hướng trao đổi: người nghiên cứu nguồn lực, người điều phối, nhóm trưởng
  • Định hướng hành động: người thực hiện, người làm, người cầu toàn

Theo đó, vai trò trong đội ngũ, đóng góp, tính cách và điểm yếu cho phép của 09 cấu hình này được mô tả như sau:

Như vậy, trong một nhóm, nếu bạn có một ý tưởng tốt, nhưng lo ngại ý tưởng đó có thể gặp phải sự chống đối mạnh, hãy cố gắng dẫn dắt cuộc thảo luận vào hướng mà các thành viên trong nhóm nghĩ rằng họ tự đưa ra ý tưởng đó. Họ càng cảm thấy mình là người hình thành nên ý tưởng thì họ càng đấu tranh để thực hiện nó. Khi không ai đưa ra ý tưởng thì có lẽ nó không được tốt lắm.