Webinar #25: Chuyển đổi Thương hiệu trong ngành Dịch vụ Tài chính (Nguyễn Hạnh Vũ)

Tài liệu là nội dung của webinar "Chuyển đổi Thương hiệu trong ngành Dịch vụ Tài chính", do anh Nguyễn Hạnh Vũ chia sẻ.

Webinar chia sẻ (1) những điểm chung và đặc thù của các nhóm thương hiệu Dịch Vụ Tài Chính, (2) Các xu thế chính trong chuyển đổi thương hiệu hiện nay, (3) Lợi ích mang lại và các thách thức trong tương lai.

Xem lại toàn bộ nội dung webinar tại đây.