Coca-Cola "Together: Celebrating 100 years of Coca-Cola bottle" Campaign Lưu

Ý tưởng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Chúc mừng 100 năm biểu tượng chai Coca Cola đã mang nhạnh phúc đi khắp thế giới.

Nguồn: Brands Vietnam