HIBIKI "Harmony Bar" Campaign Lưu

Quảng cáo whiskey bằng cách tập trung vào...chiếc cốc. Đỉnh cao của công nghệ tương tác real-time và sáng tạo văn hóa Nhật Bản là đây!

Nguồn: Brands Vietnam