Marketer Hằng
Lại Thị Thu Hằng

HR Supervisor
CÔNG TY TNHH SBN (VIỆT NAM)


PROFILE