Marketer Huỳnh
Victor Huỳnh

Quản lý cấp cao Truyền thông - Tiếp thị
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise


PROFILE