explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer Lương Hùng Anh
Lập mục tiêu trong Marketing

Lương Hùng Anh04/03/2024

344