explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)
Từ chiến lược thương hiệu đến chiến lược nội dung

Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)17/04/2023

663