explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

B
245
Marketer Ngô Thị Thu Hương
Cách thức tham gia Thương hiệu Quốc gia

Ngô Thị Thu Hương12/10/2023

472
Marketer Trần Thanh Lâm
1,350